Zmiany cen na witrynach podczas planowania optymalnej kampanii reklamowej producenta ketchupu

Zmiany cen na witrynach podczas planowania optymalnej kampanii reklamowej producenta ketchupu

Zarząd firmy spożywczej chce wprowadzić na rynek nową markę ketchupu. Aby poinformować grupę docelową o nowym produkcie zarząd planuje kampanię reklamową w internecie. Firma przeprowadziła już analizę witryn i do emisji kampanii wytypowała siedem serwisów. Z tych siedmiu serwisów, za pomocą dodatku solver do excela, wyliczono minimalny budżet kampanii reklamowej przy zakładanym dotarciu do 200 000 osób z grupy docelowej jak i ilości odsłon na poszczególnych witrynach. Szczegółowa analiza z dodatkiem solver dla tej firmy jest dostępna pod tym adresem. Rysunek poniżej przedstawia raport wyników z danej analizy.

11

Jednakże, zarząd firmy ma pytania dotyczące zmiany emisji reklamy i dotarcia do grupy docelowej, które sformułowano w następujący sposób:

 1. O ile zł ma obniżyć koszt CPM witryna ikobieta.com.pl aby znalazła się w media planie?
 2. O ile może superkobieta.com.pl zwiększyć koszt CPM aby nie wypaść z optymalnego media planu?
 3. O ile zł powinna obniżyć koszt CPM kobietaonline.com.pl aby zwiększyć ilość odsłon na swojej witrynie?
 4. Czy pani-24.pl wejdzie to optymalnego media planu jeśli obniży koszt CPM o 0,30 zł?
 5. Jak zwiększy się koszt kampanii jeśli zarząd postanowi zwiększyć dotarcie do osób z grupy docelowej o 1 tys. użytkowniczek?
 6. Czy z raportu wrażliwości można wywnioskować jak zmieni się koszt kampanii reklamowej jeśli zarząd zdecyduje się na zwiększenie dotarcia do grupy docelowej z 200 tys. do 250 tys. użytkowniczek?
 7. Jeśli firma nie dysponuje w tej chwili zakładanym budżetem reklamowym to czy z raportu można wywnioskować o ile zmniejszy się koszt kampanii aby jeśli zakładamy dotarcie do 180 tys. użytkowników z grupy docelowej?
 8. Na której z witryn należy zaryzykować i zwiększyć ilość odsłon emisji reklamy?
 9. O ile spadnie koszt kampanii jeśli na witrynie superkobieta.com.pl zarząd zwiększy ilość odsłon o 1 tys.?
 10. Jaki jest przedział ilości odsłon na witrynie panionline.pl tak aby skład witryn w planie optymalnym nie uległ zmianie?
 11. Jaka jest minimalna ilość odsłon na witrynie pani-24.pl, przy której plan kampanii jest dopuszczalny?

Odpowiedzi na tak postawione pytania zajedziemy w raporcie wrażliwości i raporcie granic, które występują przy analizie z użyciem dodatku solver.

12

O ile zł ma obniżyć koszt CPM witryna ikobieta.com.pl aby znalazła się w media planie?

Odpowiedź na to pytanie zawarta się w „koszt zmniejszony” w komórce E9. Aby ikobieta.com.pl znalazła się w media planie kampanii reklamowej koszt CPM double billboarda powinien być zmniejszony minimum o 0,99 zł. Jeśli negocjacje nie pozwolą na obniżenie ceny CPM do tego poziomu to witryna ta nie powinna być umieszczona w media planie.

O ile może superkobieta.com.pl zwiększyć koszt CPM aby nie wypaść z optymalnego media planu?

Informacje takie zawiera przedział zbudowany na podstawie dopuszczalnego wzrostu i dopuszczalnego spadku – komórki G10 i H10. Cena CPM double billboarda na superkobieta.com.pl wynosi 18 zł i jest widoczna w komórce F10. Dopuszczalny wzrost mówi o tym, o ile może wzrosnąć cena CPM aby dana witryna była cały czas w media planie. Dopuszczalny spadek mówi o tym, ile powinna być cena CPM zmniejszona aby dana witryna weszła do rozwiązania optymalnego jeśli w nim nie jest, bądź nie jest wykorzystana w 100%. Przedział zmiany ceny dla superkobieta.com.pl kształtuje się następująco: wzrost to 18 zł + 13,51zł (komórka G10); spadek to 18 zł + 1E+30. 1E+30 to 1 z 30 zerami, także interpretujemy ją jako nieskończoną bądź jak w tym przykładzie nie istotną, ponieważ ta witryna znajduje się w 100% możliwego zasięgu w media planie to obniżenie jej ceny i tak nie zwiększy ilości odsłon. Także przedział cen dla których media plan nie ulega zmianie wynosi [31,51;∞]. Superkobieta.com.pl może zwiększyć cenę CPM o 13,51 zł, do 31,51 zł aby optymalny media plan nie uległ zmianie.

O ile zł powinna obniżyć koszt CPM kobietaonline.com.pl aby zwiększyć ilość odsłon na swojej witrynie?

Witryna kobietaonline.com.pl znajduje się w media planie natomiast nie jest zaplanowana w 100% swojego zasięgu. Wiemy to z raportu wyników z komórki F38. W raporcie wrażliwości mamy podany dopuszczalny wzrost i dopuszczalny spadek ceny CPM dla tej witryny pokazany w komórkach G14 i H14. Jeśli zarząd firmy produkującej ketchup chciałaby umieścić reklamę na tym serwisie to cenę należy znegocjować o 0,17 zł (komórka H14)

Czy pani-24.pl wejdzie to optymalnego media planu jeśli obniży koszt CPM o 0,30 zł?

Serwis ten nie wejdzie to optymalnego media planu kampanii reklamowej. Mówi o tym dopuszczalny spadek w raporcie wrażliwości w komórce H15. Raport ten informuje zarząd, iż jeśli witryna ta chciałaby reklamę na swoich stronach to minimalnie musi obniżyć cenę CPM o 0,33 zł.

Jak zwiększy się koszt kampanii jeśli zarząd postanowi zwiększyć dotarcie do osób z grupy docelowej o 1 tys. użytkowniczek?

Odpowiedź na tak postawione pytanie zawiera komórka E20 w raporcie wrażliwości. Cena dualna to informacja o ile zmieni się koszt kampanii jeśli ilość odsłon wzrośnie o 1 tys. Dla całej kampanii reklamowej informację tą można interpretować w następujący sposób: zwiększenie zasięgu kampanii o 1 tys użytkowników z grupie docelowej to zwiększenie kosztu kampanii o 40,52 zł.. Należy przy tym pamiętać iż na taką interpretację można sobie pozwolić jedynie w widełkach ograniczonych przez dopuszczalny wzrost (komórka G20) i dopuszczalny spadek (komórka H20).

Czy z raportu wrażliwości można wywnioskować jak zmieni się koszt kampanii reklamowej jeśli zarząd zdecyduje się na zwiększenie dotarcia do grupy docelowej z 200 tys. do 250 tys. użytkowniczek?

Aby odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej kolejności należy przeanalizować dopuszczalny wzrost i dopuszczalny spadek dla ilości użytkowników w grupie docelowej – wiersz 20 raportu wrażliwości. Zakładana ilość użytkowników z grupy docelowej do jakiej dociera kapania reklamowa to 200 tys. osób (komórka D20). Widełki dla ilości użytkowników z grupy docelowej : wzrost 200 + 4,41 (komórka G20); spadek 200 – 24 (komórka H20), a więc raport zawiera skład media planu optymalnego przy danych założeniach zawierający dotarcie do min 175 988 użytkowników i maksymalnie 204 418 użytkowników. Także dla zwiększenia ilości użytkowniczek z 200 tys. do 250 tys. należy przekopiować dane do nowego arkusza i jeszcze raz je obliczyć za pomocą dodatku solver zmieniając cel na 250 tys. osób.

Jeśli firma nie dysponuje w tej chwili zakładanym budżetem reklamowym to czy z raportu można wywnioskować o ile zmniejszy się koszt kampanii aby jeśli zakładamy dotarcie do 180 tys. użytkowników z grupy docelowej?

Ponieważ dopuszczalny spadek dla zakładanej ilości użytkowników wynosi 24,0117 (komórka H20) a firma chce obniżyć dotarcie o 20 tys. osób z grupy docelowej do 180 tys to raport odpowiada na tak postawione pytanie. Cena dualna dla ilości osób jest podana w komórce E20 i mówi, iż zmiana ilości użytkowników o 1 tys. prowadzi do spadku kosztu przeprowadzenia kampanii reklamowej o 40,52 zł. Tak więc spadek zakładanej ilości użytkowników o 20 tys. osób to zmniejszenie kosztu przeprowadzenia kampanii reklamowej o 40,52 * 20 = 810,40 zł.

Na której z witryn należy zaryzykować i zwiększyć ilość odsłon emisji reklamy?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy porównać wyniki ceny dualnej dla witryn – komórki E21:E27. Witryna, na której jest najwyższa zmiana pod wpływem ceny dualnej da nam najwyższą zmianę kosztu. W tym przypadku należałoby zaryzykować zwiększenie ilości odsłon na witrynie kobietaweb.com.pl ponieważ za każdy dodatkowy 1 tys odsłon koszt kampanii spadnie o 15,29 zł.

O ile spadnie koszt kampanii jeśli na witrynie superkobieta.com.pl zarząd zwiększy ilość odsłon o 1 tys.?

Tutaj także należy sprawdzić cenę dualną dla tej witryny. W komórce E22 jest informacja iż wzrost ilości odsłon o 1 tys. na witrynie superkobieta.com.pl koszt kampanii spadnie o 13,51 zł. Należy przy tym pamiętać, iż spadek kosztu w tej wysokości jest ograniczony do dopuszczalnego wzrostu (komórka G22) dla tej witryny. Koszt kampanii będzie spadać o 13,51 zł za każdy dodatkowy 1 tys. odsłon ale tylko do wzrostu ilości odsłon maksymalnie o 30 tys., czyli do 71 tys. odsłon aktualnie + 30 tys. = 101 tys. odsłon.

Jaki jest przedział ilości odsłon na witrynie panionline.pl tak aby skład witryn w planie optymalnym nie uległ zmianie?

Przedział ilości odsłon na witrynie panionline.pl kształtuje się pomiędzy [56 tys. + 49 tys.; 56 tys. – 9 tys.] czyli [46 tys.; 105 tys.]. 56 tys. to ilość odsłon która aktualnie jest planowana w optymalnym media planie (komórka D23); dopuszczalny wzrost to 49 tys. odsłon (komórka G23) a dopuszczalny spadek to 9 tys. odsłon (komórka H23).

Jaka jest minimalna ilość odsłon na witrynie kobietaonline.com.pl, przy której plan kampanii jest dopuszczalny?

Minimalne i maksymalne ilości odsłon, dla których rozwiązanie pozostanie dopuszczalne są pokazane w raporcie granic.

13

Dolna granica dla ilości odsłon na serwisie kobietaonline.com.pl wynosi 41 tys odsłon, a więc jakiekolwiek zmniejszenie ilości odsłon na tej witrynie w stosunku do optymalnej ilości odsłon jest niemożliwe, gdyż przynajmniej jeden warunek zadania nie będzie spełniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *