Wybór towarów do promocji w newsletterze internetowego sklepu zoologicznego

Wybór towarów do promocji w newsletterze internetowego sklepu zoologicznego

Właściciel internetowego sklepu zoologicznego rozsyła raz na tydzień newsletter do swoich klientów z ofertą zakupu czterech produktów. Sprzedaż akcesoriów zoologicznych uzależniona jest od współczynnika konwersji, który ukazuje procentową sprzedaż w relacji do ilości wejść do sklepu. Dla poszczególnego produktu, który był już promowany w newsletterze współczynnik konwersji jest już oszacowany. Dla nowych produktów wskaźnik ten właściciel sklepu zoologicznego szacuje na podstawie swojego przeczucia. Do najbliższej emisji zostało wybranych szesnaście akcesoriów zoologicznych, z których powinno się wskazać cztery o najwyższym współczynniku konwersji.

Zebranie danych do analizy

Jak wytypować produkty zoologiczne do reklamy w newsletterze znając współczynniki konwersji i biorąc pod uwagę zmniejszenie tych współczynników wraz ze zwielokrotnieniem ilości reklamowania w kolejnych wysyłkach? Reasumując: im częściej dany produkt będzie reklamowany w następnych wysyłkach newslettera tym współczynnik konwersji będzie niższy. Wynika to z tego, iż reklamowanie danego produktu temu samemu potencjalnemu klientowi drugi, trzeci czy czwarty raz redukuje prawdopodobieństwo sprzedaży. Natomiast, jeśli konwersja z danego produktu, który był już promowany cztery razy, jest wyższa niż produktu reklamowanego trzy razy, to powinno się jeszcze raz zaryzykować i ulokować dany produkt po raz kolejny w newsletterze.

Dane konieczne do analizy prezentuje tabela poniżej.

01

W kolumnie B podane zostały nazwy wyrobów z których powinno się wytypować cztery do reklamy w newsletterze. W kolumnie C zaprezentowane zostały współczynniki konwersji dla każdego z akcesoriów. Przykładowo dla AKWARIUM HAILEA FC-200-2 NIEBIESKIE konwersja wynosi 1,13% co obrazuje, iż na 100 wejść na stronę sklepu zoologicznego po kliknięciu w newsletter w 1,13% (komórka C2) przypadków ten artykuł zostaje sprzedany. W kolumnie D zaprezentowane zostały informacje ile razy dany artykuł był już umieszczony w newsletterze.

Prognoza współczynnika konwersji dla następnej wysyłki

Aby skalkulować współczynnik konwersji każdego z produktów dla kolejnej wysyłki newslettera należy wykorzystać funkcję ROZKŁ.DWUM.PRZEC dostępnej w Excelu. Jest to funkcja, którą należy posłużyć się gdy interesuje nas ilość doświadczeń, w tym przykładzie wysyłek newslettera aż do zaobserwowania pierwszego sukcesu, czyli zakupu danego wyrobu. Dla ułatwienia należy założyć, że poprzedzające wysyłki newslettera z reklamą danych artykułów nie przyniosły wystarczającej ilości sprzedaży. Aby wykorzystać tą funkcję należy odnaleźć ją w Excelu w funkcjach na karcie „narzędzia główne”. Po kliknięciu powinno wyskoczyć okno dialogowe tak jak na rysunku poniżej.

02

Liczba p – to ilość promocji danego artykułu w newsletterze do tego momentu. Dla AKWARIUM HAILEA FC-200-2 NIEBIESKIE będzie to 1 (komórka D2).

Liczba s – to ilość sukcesów, jakie chcemy obliczyć. W tym przypadku należy wpisać 1 co oznacza, iż chcemy wyliczyć szanse na sprzedaż przy teraźniejszej wysyłce newslettera.

Prawdopodobieństwo_s to współczynnik konwersji z wysyłek, które były przeprowadzone do tej pory. W tym przypadku jest to komórka C2.

Skumulowany – należy wpisać FAŁSZ.

Po kliknięciu w OK właściciel sklepu zoologicznego powinien otrzymać następujące wyniki.

03

Funkcję obliczoną w komórce F2 należy przekopiować do komórek F3:F17. Jak widać, wraz ze zwyżką ilości kolejnych promocji wybranych artykułów współczynnik konwersji obniża się. Dla przykładu dla KLATKA KRÓLIK 60cm OCYNK (wiersz 12) współczynnik konwersji po trzech wysyłkach powinien wynieść 1,51% (komórka F12).

Wybór towarów do newslettera

Ponieważ właściciel internetowego sklepu zoologicznego wybrał szesnaście wyrobów do reklamy w newsletterze lekko jest prześledzić wzrokiem kolumnę F ze współczynnikami konwersji aby znaleźć cztery najwyższe. Jeśli wybór szterech miałby być np. z czterech tysięcy wyrobów to takie prześledzenie staje się skomplikowane. Dlatego też należy zastosować funkcje MAX.K, PODAJ POZYCJE i WYSZUKAJ.PIONOWO aby Excel w swobodny sposób sam podał nam nazwy czterech produktów o najwyższej konwersji. Ilustrację tych obliczeń podaje rysunek poniżej.

04

W komórkach H3:H6 umieszczono następne miejsca dla czterech artykułów o najwyższym współczynniku konwersji. W komórce I3 wyliczono konwersję dla wyrobu z najwyższym współczynnikiem. W tym celu skorzystano z funkcji MAX.K

05

W Tablica podano F2:F17 czyli oszacowane uprzednio współczynniki konwersji. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek I4:I6.

W „K” podano H3 czyli miejsce dla którego chcemy podać maximum. W naszym przypadku jest to pozycja pierwsza. Po kliknięciu w OK należy tą funkcję przekopiować do komórek I4:I6. W komórce I4 Excel poda drugi najwyższy współczynnik konwersji, w komórce I5 trzeci najwyższy a w komórce I6 czwarty (dla przykładu w tej komórce powinno być wpisane =MAX.K($F$2:$F$17;H6)).

Dalszym krokiem jest podanie pozycji wyrobów do których jest obliczony dany współczynnik konwersji. Innymi słowy teraz powinno się poszukać, w którym miejscu w kolumnie F mieści się dany współczynnik konwersji. To obliczenie trzeba wykonać w komórce J3 a okno dialogowe trzeba wypełnić następująco:

06

Szukana wartość to komórka I3, czyli współczynnik konwersji, który szukamy.

Przeszukiwana_tab to tablica z której Excel ma wyłowić dany współczynnik konwersji. W tym przypadku będzie to F2:F17. . Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek J4:J6.

Typ porównania należy wpisać 0

Po kliknięciu w OK w komórce J3 powinna pojawić się liczba 13. Oznacza to, iż współczynnik konwersji równy 2,66% znajduje się na 13 pozycji w tablicy F2:F17. Komórkę J3 trzeba przekopiować do komórek J4:J6. I tak dla przykładu w komórce J6 powinno być wpisane =PODAJ.POZYCJĘ(I6;$F$2:$F$17;0).

Finalny krok to podanie nazwy towarów o najwyższych czterech współczynnikach konwersji. W tym celu należy posłużyć się funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO. Wyliczenia te należy dokonać w komórce K3 a okno dialogowe należy wypełnić następująco:

07

Szukana wartość to J3, czyli pozycja 13.

Tabela_tablica to zakres komórek jaki Excel ma przeszukać w celu pokazania towaru, czyli komórki A2:B17. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek K4:K6.

Nr_indeksu_kolumny należy wpisać 2; oznacza to, że informacje dotyczące nazwy produktu z tablicy A2:B17 są w drugiej kolumnie.

Przeszukiwany zakres – należy wpisać FAŁSZ

Po kliknięciu w OK w komórce K3 powinna pojawić się nazwa artykułu o najwyższym współczynniku konwersji. Zawartość tej komórki należy przekopiować do K4:K6. Dla przykładu w komórce K6 powinno być =WYSZUKAJ.PIONOWO(J6;$A$2:$B$17;2;FAŁSZ).

I tak w łatwy i szybki sposób Excel podał cztery produkty, które mają najwyższe współczynniki konwersji a co za tym idzie, szanse ich sprzedaży są największe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *