Wybór towarów do newslettera internetowego sklepu sportowego

Wybór towarów do newslettera internetowego sklepu sportowego

Właściciel internetowego sklepu sportowego przesyła raz na tydzień newsletter do swoich klientów z ofertą zakupu sześciu produktów. Sprzedaż produktów sportowych związana jest od współczynnika konwersji, który przedstawia procentową sprzedaż w stosunku do ilości wejść na stronę www. Dla poszczególnego produktu, który był już promowany w newsletterze współczynnik konwersji jest już obliczony. Dla nowych produktów wskaźnik ten właściciel sklepu sportowego szacuje na podstawie swojego przeczucia. Do najbliższej wysyłki zostało dobranych dwadzieścia cztery produkty sportowe, z których powinno się wybrać sześć o najwyższym współczynniku konwersji.

Jak wytypować produkty sportowe do promocji w newsletterze znając współczynniki konwersji i biorąc pod uwagę obniżenie tych współczynników wraz ze wzrostem ilości reklamowania w następnych wysyłkach? Reasumując: im częściej dany produkt będzie reklamowany w kolejnych wysyłkach newslettera tym współczynnik konwersji będzie mniejszy. Wynika to z tego, iż reklamowanie danego produktu temu samemu potencjalnemu klientowi drugi, trzeci czy czwarty raz pomniejsza szanse sprzedaży. Natomiast, jeśli konwersja z danego produktu, który był już promowany cztery razy, jest wyższa niż produktu reklamowanego dwa razy, to należałoby jeszcze raz zaryzykować i ulokować dany produkt po raz kolejny w newsletterze.

Dane potrzebne do analizy prezentuje tabela poniżej.

01

W kolumnie B podane zostały nazwy wyrobów z których powinno się wytypować sześć do reklamy w newsletterze. W kolumnie C przedstawione zostały współczynniki konwersji dla każdego z artykułów. Przykładowo dla „Hantle winylowe” konwersja wynosi 2,61% co oznacza, iż na 100 przejść na stronę sklepu sportowego po kliknięciu w newsletter w 2,61% (komórka C2) przypadków ten artykuł zostaje sprzedany. W kolumnie D przedstawione zostały informacje ile razy dany wyrób był już usytuowany w newsletterze.

Szacowanie przyszłych współczynników konwersji

Aby oszacować współczynnik konwersji każdego z produktów dla kolejnej wysyłki newslettera należy zastosować funkcję ROZKŁ.DWUM.PRZEC dostępnej w Excelu. Jest to funkcja, której należy używać gdy interesuje nas ilość doświadczeń, w tym przykładzie wysyłek newslettera aż do zaobserwowania pierwszego sukcesu, czyli zakupu danego wyrobu. Dla ułatwienia należy założyć, że poprzednie wysyłki newslettera z reklamą danych produktów nie przyniosły odpowiedniej ilości sprzedaży. Aby zastosować tą funkcję należy odnaleźć ją w Excelu w funkcjach na karcie „narzędzia główne”. Po kliknięciu powinno wyskoczyć okno dialogowe tak jak na rysunku poniżej.

02

Liczba p – to liczba emisji danego wyrobu w newsletterze do tego momentu. Dla „Hantle winylowe” będzie to 1 (komórka D2).

Liczba s – to ilość sukcesów, jakie chcemy obliczyć. W tym przypadku należy wpisać 1 co oznacza, iż chcemy oszacować szanse na sprzedaż przy najbliższej wysyłce newslettera.

Prawdopodobieństwo_s to współczynnik konwersji z wysyłek, które były przeprowadzone do tego momentu. W tym przypadku jest to komórka C2.

Skumulowany – należy wpisać FAŁSZ.

Po kliknięciu w OK właściciel sklepu sportowego powinien otrzymać następujące wyniki.

03

Funkcję obliczoną w komórce F2 należy przekopiować do komórek F3:F25. Jak widać, wraz ze wzrostem ilości kolejnych promocji wybranych towarów współczynnik konwersji obniża się. Dla przykładu dla skakanki PCV z licznikiem (wiersz 6) współczynnik konwersji po trzech wysyłkach powinien wynieść 1,15%.

Wybór produktów do newslettera

Ponieważ właściciel internetowego sklepu sportowego wyselekcjonował dwadzieścia cztery artykuły do reklamy w newsletterze łatwo jest zbadać wzrokiem kolumnę F ze współczynnikami konwersji aby wyszukać sześć najwyższych. Jeśli wybór sześciu miałby być np. z trzech tysięcy produktów to taka analiza staje się trudne. Dlatego też należy posłużyć się funkcjami MAX.K, PODAJ POZYCJE i WYSZUKAJ.PIONOWO aby Excel w łatwy sposób sam podał nam nazwy sześciu towarów o najwyższej konwersji. Ilustrację tych obliczeń podaje rysunek poniżej.

04

W komórkach H3:H8 wpisano kolejne miejsca dla sześciu artykułów o najwyższym współczynniku konwersji. W komórce I3 obliczono konwersję dla wyrobu z najwyższym współczynnikiem. W tym celu posłużono się funkcją MAX.K

05

W Tablica podano F2:F25 czyli wyliczone poprzednio współczynniki konwersji. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek I4:I8.

W „K” podano H3 czyli miejsce dla którego chcemy podać maximum. W naszym przypadku jest to pozycja pierwsza. Po kliknięciu w OK należy tą funkcję przekopiować do komórek I4:I8. W komórce I4 Excel poda drugi najwyższy współczynnik konwersji, w komórce I5 trzeci najwyższy a w komórce I6 czwarty (dla przykładu w tej komórce powinno być wpisane =MAX.K($F$2:$F$25;H6))

Kolejnym krokiem jest podanie pozycji artykułów do których jest obliczony dany współczynnik konwersji. Innymi słowy teraz należy poszukać, w którym miejscu w kolumnie F mieści się dany współczynnik konwersji. To obliczenie trzeba wykonać w komórce J3 a okno dialogowe trzeba wypełnić następująco:

06

Szukana wartość to komórka I3, czyli współczynnik konwersji, który szukamy.

Przeszukiwana_tab to tablica z której Excel ma znaleźć dany współczynnik konwersji. W tym przypadku będzie to F2:F25. . Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek J4:J8.

Typ porównania należy wpisać 0

Po kliknięciu w OK w komórce J3 powinna pojawić się liczba 19. Oznacza to, iż współczynnik konwersji równy 3,34% znajduje się na 19 pozycji w tablicy F2:F25. Komórkę J3 należy przekopiować do komórek J4:J8. I tak dla przykładu w komórce J6 powinno być wpisane =PODAJ.POZYCJĘ(I6;$F$2:$F$24;0)

Końcowy krok to podanie nazwy towarów o najwyższych sześciu współczynnikach konwersji. W tym celu należy wykorzystać funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. Obliczenia te powinno się dokonać w komórce K3 a okno dialogowe trzeba wypełnić następująco:

07

Szukana wartość to J3, czyli pozycja 19.

Tabela_tablica to zakres komórek jaki Excel ma obszukać w celu pokazania produktu, czyli komórki A2:B25. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek K4:K8.

Nr_indeksu_kolumny trzeba wpisać 2; oznacza to, że informacje dotyczące nazwy produktu z tablicy A2:B25 są w drugiej kolumnie.

Przeszukiwany zakres – należy wpisać FAŁSZ

Po kliknięciu w OK w komórce K3 powinna pojawić się nazwa artykułu o najwyższym współczynniku konwersji. Zawartość tej komórki należy przekopiować do K4:K8. Dla przykładu w komórce K6 powinno być =WYSZUKAJ.PIONOWO(J6;$A$2:$B$25;2;FAŁSZ).

I tak w łatwy i szybki sposób Excel podał sześć wyrobów, które mają najwyższe współczynniki konwersji a co za tym idzie, szanse ich sprzedaży są największe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *