Wybór produktów do newslettera internetowego sklepu rowerowego

Wybór produktów do newslettera internetowego sklepu rowerowego

Właściciel internetowego sklepu rowerowego wysyła raz na tydzień newsletter do swoich użytkowników z prezentacją sześciu produktów. Sprzedaż akcesoriów rowerowych uzależniona jest od współczynnika konwersji, który przedstawia procentową sprzedaż w stosunku do ilości przejść na stronę www. Dla każdego produktu, który był już promowany w newsletterze współczynnik konwersji jest już obliczony. Dla nowych produktów współczynnik ten właściciel sklepu rowerowego szacuje na podstawie swojego doświadczenia. Do najbliższej wysyłki zostało wytypowanych dwadzieścia cztery akcesoria rowerowe, z których należy wybrać sześć o najwyższym współczynniku konwersji.

Jak wybrać akcesoria rowerowe do promocji w newsletterze znając współczynniki konwersji i biorąc pod uwagę spadek tych współczynników wraz ze wzrostem ilości promocji w kolejnych wysyłkach? Reasumując: im częściej dany produkt będzie promowany w kolejnych wysyłkach newslettera tym współczynnik konwersji będzie niższy. Wynika to z tego, iż reklamowanie konkretnego produktu temu samemu klientowi drugi, trzeci czy czwarty raz zmniejsza szanse sprzedaży. Natomiast jeśli konwersja z danego produktu, która był już reklamowany cztery razy, jest wyższa niż akcesoria reklamowanego dwa razy, to należałoby jeszcze raz zaryzykować i umieścić dany produkt po raz piąty w newsletterze.

Dane potrzebne do analizy przedstawia tabela poniżej.

01

W kolumnie B podane zostały nazwy produktów z których należy wybrać sześć do promocji w newsletterze. W kolumnie C podane zostały współczynniki konwersji dla każdego z akcesoriów. Przykładowo dla Pompki AUTHOR PIPE XL konwersja wynosi 3,29% co oznacza, iż na 100 przejść na stronę sklepu rowerowego po kliknięciu w newsletter w 3,29% (komórka C2) przypadków ten produkt zostaje sprzedany. W kolumnie D przedstawione zostały informacje ile razy dany produkt był już umieszczony w newsletterze.

Szacowanie współczynnika konwersji

Aby oszacować współczynnik konwersji każdego z akcesoriów dla kolejnej wysyłki newslettera należy skorzystać z funkcji ROZKŁ.DWUM.PRZEC dostępnej w Excelu. Jest to funkcja, której należy używać gdy interesuje nas liczba doświadczeń, w tym przypadku wysyłek newslettera aż do pojawienia się pierwszego sukcesu, czyli zakupu danego produktu. Dla ułatwienia należy założyć, że poprzednie wysyłki newslettera z reklamą danych akcesoriów nie przyniosły satysfakcjonującej ilości sprzedaży. Aby skorzystać z tej funkcji należą ją odnaleźć w Excelu w funkcjach na karcie „narzędzia główne”. Po kliknięciu powinno wyskoczyć okno dialogowe tak jak na rysunku poniżej.

02

Liczba p – to ilość promocji w newsletterze do tej chwili. Dla Pompki AUTHOR PIPE XL będzie to 1 (komórka D2).

Liczba s – to ilość sukcesów, jakie chcemy obliczyć. W tym przypadku należy wpisać 1 co oznacza, iż chcemy obliczyć szanse na sprzedaż przy najbliższej wysyłce newslettera.

Prawdopodobieństwo_s to współczynnik konwersji z wysyłek, które były przeprowadzone do tej pory. W tym przypadku jest to komórka C2.

Skumulowany – należy wpisać FAŁSZ.

Po kliknięciu w OK właściciel sklepu rowerowego powinien otrzymać następujące wyniki.

03

Funkcję obliczoną w komórce F2 należy przekopiować do komórek F3:F25. Jak widać wraz ze wzrostem kolejnych promocji wybranych akcesoriów współczynnik konwersji maleje. Dla przykładu dla Mapnika rowerowego firmy Sport Arsenal (wiersz 9) współczynnik konwersji po trzech wysyłkach powinien wynieść 2,85%.

Wybór produktów do promocji

Ponieważ właściciel internetowego sklepu rowerowego wytypował dwadzieścia cztery akcesoria do promocji w newsletterze łatwo jest prześledzić wzrokiem kolumnę F ze współczynnikami konwersji aby znaleźć sześć najwyższych. Jeśli wybór sześciu miałby być np. z dwóch tysięcy produktów to takie prześledzenie staje się trudne. Dlatego też należy skorzystać z funkcji MAX.K, PODAJ POZYCJE i WYSZUKAJ.PIONOWO aby Excel w łatwy sposób sam podał nam nazwy sześciu produktów o najwyższej konwersji. Ilustrację tych obliczeń podaje rysunek poniżej.

04

W komórkach H3:H8 wpisano kolejne miejsca dla sześciu akcesoriów o najwyższym współczynniku konwersji. W komórce I3 podano konwersję dla produktu z najwyższym współczynnikiem. W tym celu skorzystano z funkcji MAX.K

05

W Tablica podano F2:F25 czyli obliczone wcześniej współczynniki konwersji. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek I4:I8.

W „K” podano H3 czyli miejsce dla którego chcemy podać maximum. W naszym przypadku jest to pozycja pierwsza. Po kliknięciu w OK należy tą funkcję przekopiować do komórek I4:I6. W komórce I4 Excel poda drugi najwyższy współczynnik konwersji, w komórce I5 trzeci najwyższy a w komórce I6 czwarty (dla przykładu w tej komórce powinno być wpisane =MAX.K($F$2:$F$25;H6))

Kolejnym krokiem jest podanie pozycji akcesoriów do których jest obliczony dany współczynnik konwersji. Innymi słowy teraz należy poszukać, w którym miejscu w kolumnie F znajduje się dany współczynnik konwersji. to obliczenie należy wykonać w komórce J3 a okno dialogowe należy wypełnić następująco:

06

Szukana wartość to komórka I3, czyli współczynnik konwersji, który szukamy

Przeszukiwana_tab to tablica z której Excel ma wyszukać dany współczynnik konwersji. W tym przypadku będzie to F2:F25. . Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek J4:J8.

Typ porównania należy wpisać 0

Po kliknięciu w OK w komórce J3 powinna pojawić się liczba 3. Oznacza to, iż współczynnik konwersji równy 3,58% znajduje się na 3 pozycji w tablicy F2:F25. Komórkę J3 należy przekopiować do komórek J4:J8. I tak dla przykładu w komórce J6 powinno być wpisane =PODAJ.POZYCJĘ(I6;$F$2:$F$24;0)

Ostatni krok to podanie nazwy produktów o najwyższych sześciu współczynnikach konwersji. W tym celu należy skorzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Obliczenia te należy dokonać w komórce K3 a okno dialogowe należy wypełnić następująco:

07

Szukana wartość to J3, czyli pozycja 3.

Tabela_tablica to zakres komórek jaki Excel ma przeszukać w celu pokazania produktu, czyli komórki A2:B25. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek K4:K8.

Nr_indeksu_kolumny należy wpisać 2; oznacza to, że informacje dotyczące nazwy produktu z tablicy A2:B25 są w drugiej kolumnie.

Przeszukiwany zakres – należy wpisać FAŁSZ

Po kliknięciu w OK w komórce K3 powinna pojawić się nazwa produktu o najwyższym współczynniku konwersji. Zawartość tej komórki należy przekopiować do K4:K8. Dla przykładu w komórce K6 powinno być =WYSZUKAJ.PIONOWO(J6;$A$2:$B$25;2;FAŁSZ).

I tak w łatwy i szybki sposób Excel podał sześć produktów, które mają najwyższe współczynniki konwersji a co za tym idzie, szanse ich sprzedaży są największe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *