Wpływ obniżenia ceny na sprzedaż opon samochodowych

Wpływ obniżenia ceny na sprzedaż opon samochodowych

Dystrybutor opon samochodowych przeprowadza eksperyment polegający na obniżeniu ceny jednostkowej o 10% w wybranych 12 sklepach z 250 współpracujących.  Wyniki z tego eksperymentu chciałby później zastosować we wszystkich sklepach z jakimi współpracuje. Dane poniżej pokazują ilości miesięcznej sprzedaży opon samochodowych tego dystrybutora dla każdego z 12 sklepów przed obniżką ceny jak i po obniżce. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy obniżka ceny o 10% ma znaczący wpływ na ilość sprzedaży przy innych czynnikach stałych.

01

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”.

Analiza sprzedaży

Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary. Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie „Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej”.

02

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą ceny, w naszym przypadku jest to zakres komórek B1:B13

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie ceny, komórki C1:C13

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy. W tym przypadku będzie to komórka E2.

Zmiana ceny a wpływ na sprzedaż

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż alfa (0,13456 < 0,15) odrzucamy hipotezę o równości średnich i stwierdzamy że zmiana ceny w istotny sposób wpływa na wyniki z kampanii. W tym przykładzie średnie ilość sprzedaży opon została zwiększona po obniżce ceny – komórka F5 pokazuje ilość sprzedaży przed zmianą (49,75) a w komórce G5 jest umieszczona średnia ilość sprzedaży zmianie ceny (54,91).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *