Wieloasortymentowy próg rentowności w sklepie motoryzacyjnym

Wieloasortymentowy próg rentowności w sklepie motoryzacyjnym

Próg rentowności w sytuacji, gdy sklep oferuje dużą ilość produktów, można obliczyć na dwa różne sposoby:

  1. Zbadanie każdego produktu oddzielnie, przypisując do niego cenę, koszty zmienne jednostkowe i koszty stałe
  2. Uśredniając informacje o produktach i wyznaczenie progów rentowności wieloasortymentowych.

W pierwszym przypadku należy na wstępie alokować koszty stałe, czyli ustalić, jaka część z nich może być przyporządkowana do poszczególnych produktów. Po rozdzieleniu kosztów stałych, znając ceny i koszty produktów, można dla każdego z nich oddzielnie wyznaczyć próg rentowności, pamiętając jednak, że jeśli nawet dla każdego z produktów zostanie osiągnięty graniczny poziom sprzedaży, to i tak przedsiębiorstwo może mieć stratę, co wynika z istnienia kosztów stałych ogólnych, których nie można rozdzielić. Ponieważ rozdzielenie kosztów stałych jest bardzo trudne i pomyłka o drobne kwoty powoduje pokaźne zmiany progu rentowności, w tym artykule zostanie przedstawiona metoda druga.

Opis przypadku

Przedsiębiorca chciałby otworzyć sklep z artykułami motoryzacyjnymi. Aby wiedzieć kiedy sklep będzie przynosił zyski potrzebuje obliczyć próg rentowności. W tabeli poniżej podane są ceny i koszty zakupu dwudziestu produktów, które będą sprzedawane w sklepie. Oczywiście tych produktów może być kilka tysięcy lecz dla czytelności analizy obliczenia zostały dokonane dla dwudziestu z nich.

01 wieloasortymentowy próg rentowności

W kolumnie E są podane prognozowane, przez właściciela sklepu, miesięczne ilości sprzedaży poszczególnych produktów. W komórce E24 zsumowano sprzedaż wszystkich produktów.

Wyliczenie zysków, marż i struktury sprzedaży

Aby policzyć asortymentowy próg rentowności w pierwszej kolejności należy obliczyć marżę dla każdego z produktów a także strukturę sprzedaży. Obliczenia te przedstawia rysunek poniżej.

02 zysk marża struktura sprzedaży

W kolumnie G obliczono zysk ze sprzedaży poszczególnych produktów. W komórce G4 wpisano =C4-D4. Funkcję tą przekopiowano do komórek G5:G23. W kolumnie H obliczono marżę ze sprzedaży dzieląc zysk przez cenę produktu. W komórce H4 wpisano =G4/C4. W kolumnie I obliczono strukturę sprzedaży. Dzięki temu właściciel sklepu motoryzacyjnego będzie wiedział jaki procent w całkowitej sprzedaży zajmuje sprzedaż danego produktu. Wynik ten, będzie potrzebny do analizy wieloasortymentowego progu rentowności. W komórce I4 wpisano =E4/$E$24. Znak dolara $ służy do blokowania komórki E24 podczas kopiowania formuły z I4 do komórek I5:I23.

Analiza wielokryterialnego progu rentowności

Poniższy rysunek przedstawia wyniki dla wielokryterialnego progu rentowności. Ważną informacją są koszty stałe, podane w komórce L5, które zostały oszacowane na poziomie 15 tys. zł miesięcznie. Koszty te obejmują wynajęcie pomieszczenia, pensję pracownika a także media.

03 wieloasortymentowy próg rentowności wyniki

W pierwszej kolejności należy obliczyć średni zysk ze sprzedaży. Ponieważ ilość sprzedaży każdego z produktów jest inna wielkim błędem byłoby wyliczenie średniej dla kolumny G. W tym momencie należy zastosować średnią ważoną, uwzględniającą strukturę sprzedaży. aby to obliczyć należy zastosować funkcję SUMA.ILOCZYNÓW dostępną w Excelu. Okno dialogowe dla tej funkcji należy wypełnić następująco

04 suma iloczynów

W „tablica 1” należy zaznaczyć zyski dla każdego z produktów; komórki G4:G23. W „tablica 2” należy zaznaczyć procentowy udział każdego z produktów w sprzedaży sklepu, komórki I4:I23. Po kliknięciu w OK Excel powinien podać wynik 10,66 zł co oznacza, że średni zysk sklepu przy sprzedaży produktu wynosi 10,66 zł. Znając średni zysk można obliczyć ilościowy próg rentowności. W komórce L8 należy podzielić koszt stały przez średni zysk wpisując =L5/L7. Otrzymany wynik to 1.407 sztuk, przy czym w wieloasortymentowym progu rentowności zakłada się, że zostanie zachowana założona struktura ilościowa sprzedaży.

Aby obliczyć próg rentowności podający na jaką kwotę należy sprzedać produkty aby sklep nie przynosił strat należy w pierwszej kolejności policzyć średnią cenę produktu. Obliczenie to dokonano w komórce L10. Tak jak przy obliczeniu średniego zysku tutaj także należy skorzystać z funkcji SUMA.ILOCZYNÓW.

05 suma iloczynów

W „tablica 1” należy podać ceny produktów, komórki C4:C23. W „tablica 2” podano strukturę sprzedaży, komórki I4:I23. Wynik średniej ceny produktu to 43,57 zł. Średnią marżę z komórki L11 obliczono dzieląc średni zysk (komórka L7) przez średnią cenę (komórka L10). Wartościowy próg rentowności z komórki L12 obliczono wpisując =L5/L11, czyli dzieląc koszty stałe przez średnią marżę sklepu motoryzacyjnego. Aby osiągnąć próg rentowności sklepu motoryzacyjnego należy sprzedać produkty za kwotę 61.318 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *