Selekcja artykułów do promocji w newsletterze internetowego sklepu wędkarskiego

Selekcja artykułów do promocji w newsletterze internetowego sklepu wędkarskiego

Jak wybrać produkty wędkarskie do reklamy w newsletterze znając współczynniki konwersji i uwzględniając spadek tych współczynników wraz ze zwiększeniem ilości promocji w następnych wysyłkach? Reasumując: im częściej dany produkt będzie reklamowany w następnych wysyłkach newslettera tym współczynnik konwersji będzie mniejszy. Wynika to z tego, iż reklamowanie konkretnego produktu temu samemu potencjalnemu klientowi drugi, trzeci czy czwarty raz pomniejsza szanse sprzedaży. Natomiast, jeśli konwersja z danego produktu, który był już reklamowany cztery razy, jest wyższa niż produktu reklamowanego dwa razy, to należałoby jeszcze raz zaryzykować i ulokować dany produkt po raz piąty w newsletterze.

Opis przypadku

Właściciel internetowego sklepu wędkarskiego rozsyła raz na dwa tygodnie newsletter do swoich klientów z prezentacją czterech produktów. Sprzedaż akcesoriów wędkarskich uzależniona jest od współczynnika konwersji, który ukazuje procentową sprzedaż w relacji do ilości przejść na stronę www. Dla każdego produktu, który był już prezentowany w newsletterze współczynnik konwersji jest już oszacowany. Dla nowych produktów wskaźnik ten właściciel sklepu wędkarskiego szacuje na podstawie swojego doświadczenia. Do najbliższej wysyłki zostało wytypowanych dwadzieścia akcesoria wędkarskie, z których należy wskazać cztery o najwyższym współczynniku konwersji.

Dane potrzebne do analizy prezentuje tabela poniżej.

01

W kolumnie B podane zostały nazwy wyrobów z których powinno się wytypować cztery do promocji w newsletterze. W kolumnie C podane zostały współczynniki konwersji dla każdego z produktów. Przykładowo dla KOMPLETU Przeciwdeszczowego XL MORO UJ-AKPXLM konwersja wynosi 3,20% co oznacza, iż na 100 przejść na witrynę sklepu wędkarskiego po kliknięciu w newsletter w 3,20% (komórka C2) przypadków ten produkt zostaje sprzedany. W kolumnie D podane zostały informacje ile razy dany produkt był już reklamowany w newsletterze.

Obliczenie współczynnika konwersji przy kolejnej wysyłce

Aby oszacować współczynnik konwersji każdego z artykułów dla kolejnej wysyłki newslettera należy posłużyć się funkcją ROZKŁ.DWUM.PRZEC dostępnej w Excelu. Jest to funkcja, z której należy skorzystać gdy interesuje nas liczba doświadczeń, w tym przykładzie wysyłek newslettera, aż do ukazania się pierwszego sukcesu, czyli zakupu danego produktu. Dla ułatwienia należy założyć, że wcześniejsze wysyłki newslettera z reklamą danych wyrobów nie przyniosły wystarczającej ilości sprzedaży. Aby skorzystać z tej funkcji należy odnaleźć ją w Excelu w funkcjach na karcie „narzędzia główne”. Po kliknięciu powinno wyskoczyć okno dialogowe tak jak na rysunku poniżej.

02

Liczba p – to liczba wstawienia danego artykułu w newsletterze do tego momentu. Dla KOMPLETU Przeciwdeszczowego XL MORO UJ-AKPXLM będzie to 2 (komórka D2).

Liczba s – to ilość sukcesów, jakie chcemy oszacować. W tym przypadku należy wpisać 1 co oznacza, iż chcemy obliczyć prawdopodobieństwo na sprzedaż przy teraźniejszej wysyłce newslettera.

Prawdopodobieństwo_s to współczynnik konwersji z wysyłek, które były przeprowadzone do tego czasu. W tym przypadku jest to komórka C2.

Skumulowany – należy wpisać FAŁSZ.

Po kliknięciu w OK właściciel sklepu wędkarskiego powinien otrzymać następujące wyniki.

03

Funkcję wyliczoną w komórce F2 należy przekopiować do komórek F3:F21. Jak widać, wraz ze wzrostem ilości kolejnych promocji wybranych towarów współczynnik konwersji maleje. Dla przykładu dla PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY NEPTUN XXL UJ-APXXL (wiersz 11) współczynnik konwersji po trzech wysyłkach powinien wynieść 2,18% (komórka F11).

Wybór właściwej ilości produktów

Ponieważ właściciel internetowego sklepu wędkarskiego wybrał dwadzieścia wyrobów do promocji w newsletterze łatwo jest prześledzić wzrokiem kolumnę F ze współczynnikami konwersji aby wyszukać cztery najwyższe. Jeśli wybór czterech miałby być np. z dwóch tysięcy produktów to takie prześledzenie staje się trudne. Dlatego też należy zastosować funkcje MAX.K, PODAJ POZYCJE i WYSZUKAJ.PIONOWO aby Excel w prosty sposób sam podał nam nazwy czterech artykułów o najwyższej konwersji. Ilustrację tych obliczeń podaje rysunek poniżej.

04

W komórkach H3:H8 wpisano następne miejsca dla czterech produktów o maksymalnym współczynniku konwersji. W komórce I3 obliczono konwersję dla wyrobu z najwyższym współczynnikiem. W tym celu skorzystano z funkcji MAX.K

05

W Tablica podano F2:F21 czyli obliczone wcześniej współczynniki konwersji. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek I4:I6.

W „K” podano H3 czyli miejsce dla którego chcemy podać maximum. W naszym przypadku jest to pozycja pierwsza. Po kliknięciu w OK należy tą funkcję przekopiować do komórek I4:I6. W komórce I4 Excel poda drugi najwyższy współczynnik konwersji, w komórce I5 trzeci najwyższy a w komórce I6 czwarty (dla przykładu w tej komórce powinno być wpisane =MAX.K($F$2:$F$21;H6)).

Dalszym krokiem jest podanie pozycji towarów do których jest obliczony dany współczynnik konwersji. Innymi słowy teraz trzeba poszukać, w którym miejscu w kolumnie F znajduje się dany współczynnik konwersji. To obliczenie należy wykonać w komórce J3 a okno dialogowe trzeba wypełnić następująco:

06

Szukana wartość to komórka I3, czyli współczynnik konwersji, który szukamy.

Przeszukiwana_tab to tablica z której Excel ma wyłowić dany współczynnik konwersji. W tym przypadku będzie to F2:F21. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek J4:J6.

Typ porównania należy wpisać 0

Po kliknięciu w OK w komórce J3 powinna pojawić się liczba 16. Oznacza to, iż współczynnik konwersji równy 4,45% znajduje się na 16 pozycji w tablicy F2:F21. Komórkę J3 trzeba przekopiować do komórek J4:J6. I tak dla przykładu w komórce J6 powinno być wpisane =PODAJ.POZYCJĘ(I6;$F$2:$F$21;0).

Końcowy krok to podanie nazwy wyrobów o najwyższych czterech współczynnikach konwersji. W tym celu należy skorzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Obliczenia te powinno się dokonać w komórce K3 a okno dialogowe trzeba wypełnić następująco:

07

Szukana wartość to J3, czyli pozycja 16.

Tabela_tablica to zakres komórek jaki Excel ma przeszukać w celu pokazania produktu, czyli komórki A2:B21. Znaki dolara $ blokują nam te komórki gdy będziemy tą funkcję kopiować do komórek K4:K6.

Nr_indeksu_kolumny należy wpisać 2; oznacza to, że informacje dotyczące nazwy produktu z tablicy A2:B21 są w drugiej kolumnie.

Przeszukiwany zakres – należy wpisać FAŁSZ

Po kliknięciu w OK w komórce K3 powinna pojawić się nazwa produktu o najwyższym współczynniku konwersji. Zawartość tej komórki należy przekopiować do K4:K6. Dla przykładu w komórce K6 powinno być =WYSZUKAJ.PIONOWO(J6;$A$2:$B$21;2;FAŁSZ).

I tak w łatwy i szybki sposób Excel podał cztery wyroby, które mają najwyższe współczynniki konwersji a co za tym idzie, szanse ich sprzedaży są największe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *