Regulamin serwisu internetowego Small-business.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

§2. Korzystanie z serwisu

§3. Prawa autorskie i polityka prywatności

§4. Ograniczenia odpowiedzialności

§5. Postanowienia końcowe

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Small-business.com.pl.

2. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:

a) regulamin – regulamin serwisu internetowego Small-business.com.pl,

b) serwis – serwis internetowy Small-business.com.pl,

c) treść – zawartość serwisu, np. artykuły, felietony, wiadomości, statusy, wpisy, komentarze, zdjęcia, filmy wideo, opublikowana przez zespół redakcyjny lub czytelników,

d) administrator danych – administrator serwisu,

e) czytelnik – każdy, kto poprzez połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową wyświetla treści serwisu na ekranie komputera i/lub urządzenia przenośnego, nawiguje po nich i zapoznaje się z nimi w zakresie,

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.small-business.com.pl/regulamin.

4. Serwis prowadzony jest w języku polskim.

 

§2. Korzystanie z serwisu

 

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień regulaminu i obowiązującej w Internecie Netykiety.

2. Treść zgodna jest z prawodawstwem kraju siedziby właściciela serwisu. Treść przeznaczona jest dla czytelników, którzy podlegają jurysdykcji traktującej treść serwisu jako zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Właściciel serwisu decyduje o treściach i funkcjonalnościach.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za korzystanie z poszczególnych treści lub funkcjonalności serwisu.

5. Za niezgodne z regulaminem uważa się:

a) podejmowanie działań utrudniających funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z jego treści,

b) podejmowanie w serwisie działań naruszających prawa osób trzecich, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, w szczególności prawo do prywatności innych osób, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, jak też wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do takich naruszeń,

c) rozpowszechnianie w serwisie treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,

d) podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię serwisu, jego właściciela, administratora oraz innych osób,

e) podejmowanie w serwisie działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu do publikowania niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia nieuzgodnionej z właścicielem lub administratorem serwisu działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej, rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właściciela lub administratora serwisu.

6. Użytkownik oświadcza, że zamieszczanie przez niego treści, dane osobowe, wizerunki lub informacje dotyczące osób trzecich lub inne dokonywane przez niego czynności w serwisie następują zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

7. Właściciel lub administrator serwisu nie przeprowadza kontroli zgodności z regulaminem zamieszczonych w serwisie treści lub dokonywanych przez użytkowników czynności.

8. Otrzymanie urzędowego zawiadomienia lub powzięcie uwiarygodnionej informacji przez właściciela lub administratora serwisu o działaniach lub treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia regulaminu skutkuje uniemożliwieniem dostępu do efektów dokonywanych działań lub treści.

9. Treść serwisu usuwane jest także niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji organu administracyjnego nakazującej ich usunięcie.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem treści lub innymi czynnościami w serwisie. W takiej sytuacji, użytkownik oświadcza, że dokona pełnej zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, których żądać mogą te osoby, lub zapłaty opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, w której takie opłaty będą należne.

11. Właściciel lub administrator serwisu ma prawo usunąć pojedyncze treści opublikowane przez użytkownika, jeżeli w jego ocenie naruszają one regulamin, obowiązujące prawo, normy współżycia społecznego lub są szkodliwe dla serwisu lub jego właściciela albo administratora.

12. Każdy ma prawo do złożenia skargi na osobę lub treść opublikowaną w serwisie, która jego zdaniem narusza regulamin, obowiązujące prawo lub normy współżycia społecznego. Skargi należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@small-business.com.pl. Właściciel lub administrator serwisu zastrzega sobie prawo do rozpoznania otrzymanej skargi w terminie 14-dniowym.

 

 

§4. Prawa autorskie i polityka prywatności

 

1. Treść serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

2. Treść serwisu jest własnością właściciela serwisu lub podmiotów, z którymi łączą właściciela stosunki prawne.

3. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż właściciel serwisu ponad dozwolone funkcjonalnościami serwisu możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.

 

§5. Ograniczenia odpowiedzialności

 

1. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści. Jednocześnie właściciel i administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treść zamieszczona przez zespół redakcyjny była najwyższej jakości.

2. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w serwisie.

3. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

4. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez czytelników i użytkowników oświadczeń w zakresie dotyczącym korzystania z serwisu.

5. Serwis zawiera odniesienia do stron zewnętrznych, nienależących do właściciela lub administratora serwisu. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym za prowadzoną przez nie politykę prywatności i stosunek do ochrony danych osobowych.

6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

 

§6. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2013 r.

2. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie www.small-business.com.pl/regulamin. Dodanie nowych funkcjonalności w serwisie nie stanowi zmiany regulaminu.

3. Potencjalna zmiana właściciela serwisu nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki użytkowników serwisu, zaś ewentualne zmiany treści regulaminu związane mogą być z dostosowaniem regulaminu do prawa obowiązującego w kraju właściciela serwisu. W szczególności użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje (bez konieczności dodatkowej akceptacji zmian) potencjalną zmianę regulaminu dostosowującą jego treść do obowiązujących lub zmienionych w przyszłości przez ustawodawcę przepisów polskiego prawa.

4. Wszelkie roszczenia względem właściciela lub administratorowi serwisu podlegają obowiązującemu w kraju właściciela prawu, a rozstrzyganie wynikłych sporów podlega sądom powszechnym.

 

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2013 r.