Obliczenie części odsetkowej raty kredytu w celu pomniejszenia podatku dochodowego

Obliczenie części odsetkowej raty kredytu w celu pomniejszenia podatku dochodowego

Dla firm ważną informacją jest podział raty kredytu na część odsetkową i część kapitałową. Przedsiębiorcy, korzystając z kredytów, mogą zmniejszyć płacony podatek dochodowy, redukując dochód do opodatkowania o odsetki. Jednym ze sposobów wyznaczenia części odsetkowej jest skorzystanie z formuły IPMT dostępnej w Excelu.

Dane do analizy

Właściciel firmy, aby sfinansować zakup nowej maszyny wziął kredyt na kwotę 90.000 zł, o stopie procentowej 11%. Kredyt należy spłacić przez 5 lat w ratach miesięcznych. Przedsiębiorca chciałby wiedzieć ile będą wynosić części odsetkowe płaconej raty dla każdego z miesięcy przez cały okres spłaty kredytu. Dane potrzebne do analizy przedstawia wykres poniżej.

01 czesc odsetkowa raty kredytu

W komórce B1 wpisano wartość zaciągniętego kredytu. W komórce B2 wpisano stopę procentową. Komórka B3 to czas na jaki kredyt został zaciągnięty w miesiącach. W komórkach A6:A65 wpisano liczny oznaczające kolejne miesiące spłaty rat kredytu. W komórce B6 wpisano =B1, czyli początkową wartość kredytu. W kolejnych komórkach kolumny B Excel będzie obliczał wartość kredytu jaka pozostała do spłacenia po uiszczeniu kolejnej raty.

Obliczenie raty kredytu

Aby obliczyć ratę kredytu należy skorzystać z funkcji PMT dostępnej w excelu w funkcjach finansowych. Obliczenia te należy dokonać w komórce C6. Po znalezieniu tej funkcji powinno wyskoczyć okno dialogowe, które należy wypełnić w następujący sposób

02 PMT rata kredytu

W polu „stopa” wpisano $B$2/12 czyli roczną stopę procentową podzielono przez 12. Zrobiono to ponieważ, kredyt udziela się z oprocentowaniem rocznym, natomiast to analizy miesięcznej raty potrzebna jest miesięczna stopa procentowa. Znaki dolara $ użyto aby zblokować tą komórkę przy kopiowaniu wyniku do pozostałych komórek w kolumnie C.

W polu „Liczba_rat” wpisano $B$3.

W polu „Wa” wpisano wartość kredytu jaki został firmie udzielony. Znak „minus” jest wpisany aby wynik był dodani. Jeśliby nie wpisano znaku „minus” to wynik byłby ujemny.

Pozostałe pola należy zostawić puste a po kliknięciu w OK excel w komórce C6 powinien podać 1 956,82 zł.

Część kapitałowa raty kredytu

Aby obliczyć część kapitałową raty kredytu należy skorzystać z funkcji PPMT znajdującej się w funkcjach finansowych. Obliczenia te należy dokonać w komórce D6. Wykres poniżej przedstawia sposób w jaki należy wypełnić okno dialogowe PPMT.

03 PPMT czesc kapitałowa

Pole „stopa procentowa” należy wypełnić jak poprzednio. Tak samo należy wypełnić pola „liczba_rat” i „Wa”. Różnica dotyczy informacji dla której raty przedsiębiorca chce obliczyć część kapitałową. Dlatego też, w polu „okres” należy zaznaczyć A6 bez znaków dolara. Dzięki temu przy kopiowaniu tej funkcji do pozostałych komórek w kolumnie D Excel, dla kolejnych rat, obliczy część kapitałową. Po kliknięciu w ok w komórce D6 powinno być 1 131,82 zł, co oznacza że z pierwszej raty kredytu część kapitałowa będzie wynosić 1 131,82 zł.

Część odsetkowa raty kredytu

Aby obliczyć część odsetkową należy skorzystać z funkcji IPMT. Obliczenia te należy dokonać w komórce E6. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób.

04 część kapitałowa IPMT

Jak widać wartości w polach są takie same jak w funkcji PPMT. Tutaj także nie umieszcza się znaku dolara $ w polu „okres” aby Excel obliczył części odsetkowe dla kolejnych rat kredytu. Po wypełnieniu okna dialogowego i kliknięciu w OK wynik, ukazujący się w komórce E6 powinien wynosić 825 zł.. Warto zwrócić uwagę, że suma części kapitałowej i części odsetkowej powinna równać się racie kredytu, a więc dla sprawdzenia wyników można sprawdzić czy D6+E6 równa się C6. Wszystkie obliczenia dokonane do tej pory przedstawia rysunek poniżej.

05 raty kredytu

Wyliczenia rat kredytu i wnioski

Ponieważ już przy wcześniejszych obliczeniach PPM, PPMT i IPMT wstawiono znaki dolara $, to wystarczy teraz przekopiować wyniki z komórek C6:E6 dla wszystkich sześćdziesięciu miesięcy spłaty kredytu. Drobnej modyfikacji należy dokonać w komórce B7 gdzie trzeba od komórki B6 odjąć D6. Po tym uzupełnieniu, komórkę tą również można skopiować dla pozostałych miesięcy spłaty kredytu. Wyniki przedstawia poniższy wykres.

06 raty kredytu

Aby tabela była czytelna ukryto wiersze 22 do 61. Interesujące przedsiębiorcę dane zawiera kolumna E, czyli odsetkowa część raty kredytu, którą można odliczyć od podatku dochodowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *